Skip to content

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN STICHTING MOBILITEITSPLATFORM MARITIEM

Definities

 1. SMM: Stichting Mobiliteitsplatform Maritiem, kantoorhoudende aan het Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80685978, telefoonnummer 010 – 2613027, e-mail: info@mobiliteitsplatformmaritiem.nl.
 2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Product bestelt via de Website
 3. Partijen: SMM en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Product: betekent een van tijd tot tijd door SMM te koop aangeboden product, via de Website.
 6. Overeenkomst: betekent de overeenkomst tot koop van een product tussen SMM en een Klant.
 7. Maatwerk: betekent de aanpassing van een Product in overeenstemming met specifieke wensen c.q. verzoeken van de Klant, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het toevoegen van specifieke bedrukking aan een Product.
 8. Website: https://mobiliteitsplatformmaritiem.nl.
 9. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Producten door of namens SMM.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op enige door SMM aangeboden en/of geleverde dienst.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van de Algemene Voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende (algemene) voorwaarden van de Klant of derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbod en Prijzen

 1. Het aanbod van Producten bevat een omschrijving van de aangeboden Producten. Alle afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van een Overeenkomst en/of schadevergoeding.
 2. Alle prijzen die SMM op de Website hanteert zijn in Euro’s, inclusief BTW.
 3. Alle prijzen die SMM op de Website hanteert zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 4. Alle prijzen die SMM hanteert voor de Producten kan SMM te allen tijde wijzigen, ook nadat door een Klant een bestelling is geplaatst.
 5. Een Consument of Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand indien en zodra een Klant het aanbod van SMM op de Website heeft aanvaard door het plaatsen van een bestelling en zodanige bestelling door SMM is bevestigd. Iedere Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van voldoende voorraad van de het / de Product(en) die onderwerp van de Overeenkomst zijn.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Een Consument of Klant kan een Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: a. het / de Product(en) niet is / zijn gebruikt; b. het geen Maatwerk betreft; c. de Consument of Klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument of klant het laatste Product heeft ontvangen van 1 Overeenkomst.
 3. De Consument of Klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mobiliteitsplatformmaritiem.nl.
 4. De Consument of Klant is verplicht om het / de Product(en) binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan SMM, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De Consument of Klant zal zorgvuldig omgaan met het / de Product(en) vanaf het moment van levering tot aan het (eventuele) retourneren aan SMM. Retourneren van (een) Product(en) zal – voor zover redelijkerwijs mogelijk – geschieden in de originele verpakking en overigens in overeenstemming met redelijke instructies van SMM.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. SMM verlangt bij totstandkoming van de Overeenkomst directe betaling, tenzij een andere betalingswijze is afgesproken (bijv. middels een tegoedcode).
 2. Tenzij de Klant een Consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan SMM te verrekenen met een vordering op SMM.

Artikel 6 – Vergoeding kosten

 1. Indien een Consument of Klant tijdig en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig alle Producten behorend tot één Overeenkomst aan SMM heeft geretourneerd, dan zal SMM de door de Consument of Klant voor levering aan de Consument of Klant betaalde verzendkosten terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van SMM voor zover alle Producten behorende tot een Overeenkomst zijn geretourneerd en niet indien slechts een deel van de Producten wordt geretourneerd.
 3. Indien een Consument of Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en (een) Product(en) aan SMM retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van zodanig(e) Product(en) voor rekening van de Consument of Klant.

Artikel 7 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van Producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 3. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van het / de door hem bestelde Product(en) (tijdig) kan plaatsvinden.
 4. De door SMM opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen of MM niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand levert.
 5. De levertijd vangt aan op het moment dat de Overeenkomst tot stand gekomen is.
 6. Transport- en/of verzendkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij Partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 8 – Verpakking, verzending en klachten

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan SMM niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade aan het /de Product(en).
 2. Indien de Klant zelf voor transport van een Product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan Product(en) of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan SMM, bij gebreke waarvan SMM niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 3. De klant dient een door SMM geleverd Product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 4. Beantwoordt een geleverd Product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SMM daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SMM in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. SMM zal binnen 3 werkdagen reageren op een door een Klant ingediende klacht.
 6. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen partijen.
 7. Indien een klacht gegrond is, zal SMM – ter keuze van SMM – het / de relevante Product(en) kosteloos vervangen, dan wel de Overeenkomst ontbinden en aan de Klant het aankoopbedrag van het / de relevante Product(en) terugbetalen.

Artikel 9 – Garantie

 1. De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. Garantie op een Product geldt niet in het geval van normale slijtage en/of van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het Product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, het niet opvolgen van adviezen en/of instructies die bij het Product zijn gevoegd, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van Producten, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 10 – Vrijwaring

De klant vrijwaart SMM tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SMM geleverde producten en/of diensten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid SMM

 1. SMM is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door SMM’s opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien SMM aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit de uitvoering van een Overeenkomst.
 3. SMM is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SMM aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. 5. Elk recht van de klant op schadevergoeding van SMM vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SMM in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SMM kan worden toegerekend in een van de wil van SMM onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van SMM kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden onder meer – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen), wanprestatie en/of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SMM 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SMM er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. SMM is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. In verband met de Overeenkomst verzamelt en verwerkt SMM mogelijk persoonsgegevens. SMM doet dat om de Overeenkomst uit te voeren, om haar diensten te verbeteren, en op grond van een wettelijke verplichting daartoe. Indien u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met de beschreven verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens die SMM verzamelt en verwerkt zijn uw naam (voor- en achternaam), eventuele bedrijfsnaam, contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer), en adresgegevens.
 3. SMM deelt de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de Overeenkomst mogelijk met de leverancier van een Product. Deze leverancier verwerkt uw persoonsgegevens om het Product aan u te leveren. SMM en de leverancier zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk. SMM heeft met de leverancier(s) onderlinge afspraken gemaakt over de waarborging van uw rechten als betrokkene. Deze leverancier(s) zijn Full Trading B.V., Nico van Willigen, info@fulltrading.nl en Grafipoint Boxmeer, Patrick Beerkens, info@grafipointboxmeer.nl.
 4. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u als betrokkene het recht om te verzoeken tot inzage in of rectificatie en wissen van de persoonsgegevens, beperking van de verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en gegevensoverdracht. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 5. SMM en de leverancier nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken, en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Bij verzoeken, vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met SMM via info@mobiliteitsplatformmaritiem.nl.

Artikel 14 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. SMM is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 15 – Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SMM. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan tast dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SMM bij het opstellen van de Algemene Voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en iedere Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 4. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SMM kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 24 augustus 2023.

Back To Top